ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުހާއަށް ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާތަކެއް

ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޒުވާން އަންހެނަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ނުހާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާން އަންހެނަކު ވަނީ މުޒާހަރައިގައި ބައިވެރިވެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނުހާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން  އެސްއޯ ޕޮލިހެއް ނުހާގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ”ބޮންތި“ އަށް ކިޔައިދީފައެވެ.

ނުހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ”ބޮންތި“ އަށް މިވާހަކަތައް ކިޔައިދިންތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީހެވެ. ފުލުހުންގެ ހާލަތާއި ނުބައްދަލުގެ ބާރުތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުޒާހަރާއިގެ ބައިވެރިން ދަނީ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ނުހާ ހައްޔަރުކުރި އިރު ނުހާގެ ހެދުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިއްލި، ގައިގެ ވަރަށް ބޮޑުބައި ހާމައަށެވެ. މުޒާހަރައިގެ ބައިވެރިން ވެސް ގޮވަމުންދިޔައީ ނުހާގެ ހެދުން ތިރިކޮށްލަދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ނުހާ ދަމާފަ ގެންގޮސް ލީ ފުލުސް ވޭނަށެވެ.
ނުހާ ހައްޔަރު ކުރި އިރު ނެގިފައިވާ ވީޑިއޯތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރަމުންނެވެ.

ހައްޔަރު ކުރިތާ މާ 35 މިނެޓް ތެރޭ ނުހާ ވަނީ އައިޖީއެމް އެޗަށް އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ގެންގޮސްފައެވެ. ނުހާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، މުޅި މީހާގެ ހާލު ދެރަވެފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ވެސް ފުލުހުން ދިޔައީ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންނެވެ.

ނުހާގެ އާއިލާ އަށް އޭނާއާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިން ތަނުގަައި ކުޑަމިނުން ނުހާގެ ހާލަތު ވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ނުހާ ތިންވަރަކަށް ފަހަރު ބިންމައްޗައް ވައްޓާ، ދަމާފަ އެވެ. އަދި ވެހިކަލް އަށް އެރުވި ގަޑީ ނުހާގެ ބޯ ވެހިކަލްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ”ބޮންތި“ އަށް ކިޔައިދީފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button