ޚަބަރުސިޔާސީ

ސަރުކާރުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް މަވޯޓާ ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ޙައްޤަކީ އަނިޔާހުއްޓުވުމަށާއި އެންމެންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ.

މި އިހުސާސް ދާދި ފަހުން ވަނީ މަވޯޓާގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވެސް ޓްވިޓާގައި ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަވޯޓާގެ މި ވާހަކަތަކަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ވާހަކަތަކެއް ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަންބޮޑުވުންތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މަވޯޓާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަދަލު ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގައުމު ހަލާކުވެދާނެއެވެ. މި ޓުވީޓުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުކަށި އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގަވައިދުތަކެއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަދަލު ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ދީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ނުހައްގުން ފައިސާ ބަހާކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ބަދަލު ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް ނަމަވެސް އެކަން ހިންގަން ޖެހޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

ބަދަލު ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް އެ ބާރު ނުހައްގުން ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެ، ނެޕޮޓިޒަމް، ފެވަރިޓިޒަމް އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި، ބަދަލު ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ބަދަލު ދެވޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button