ރިޕޯޓް

ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުން ހުރި ސްކޭމް މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ގާނޫނުތަކެއް ހެދުމުން

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހުސްކޮށް ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ ގިނަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ބޭންކް ސްކޭމްތަކުން ފެށިގެން ފިޝިން އީމެއިލްތަކާ ހަމައަށް މި އޮޅުވާލުމުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، މާލީ ނިޒާމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލެމުން ދެ އެވެ. މިކަންކަން ޙައްލުކޮށް، ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އަލުން ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހިނގާ ޚިޔާނާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ޚިޔާނާތްތައް ގިނަފަހަރަށް ދިމާވަނީ އެސްއެމްއެސް ސްޕޫފިންގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ މީހާ ބޭންކެއް ކަމަށް ބުނެ މެސެޖެއް ފޮނުވައި، ނާޒުކު މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސްޕޫފިން ހުއްޓުވުމަށާއި ދިރާގާއި އުރީދޫ ފަދަ ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތަކުން ބޭންކުގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ ސްޕޫފްޑް މެސެޖްތައް ބްލޮކް ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން ހަދަން ޖެހެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޚިޔާނާތްތަކުގެ ނުރައްކާތަކާއި އަމިއްލަ ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތައް ހިންގުމަށް ބޭންކުތަކަށް މަޖުބޫރުކުރަން ޖެހެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ފިޝިން އީމެއިލްތައް ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ސަރުކާރުން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސާއި މެޝިން ލާނިން އަލްގޯރިދަމް ބޭނުންކޮށްގެން ފިޝިން އީމެއިލްތައް ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ކުރިން ދެނެގަނެ ބްލޮކް ކުރެވޭނެ ސިސްޓަމްތައް ސަރުކާރަށް އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފިޝިން މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ރިއެކްޓިވް ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ހިޔާނާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޕްރޮއެކްޓިވް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުން އޮޑިޓް ކުރުމާއި، މަކަރާއި ހީލަތް ހުއްޓުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހެދުމަށް ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތާއި ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޚިޔާނާތްތައް އިތުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަގުތުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ.

ސްޕޫފިން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުކަށި ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކޮށް، ސްޕޫފްޑް މެސެޖްތައް ބްލޮކް ކުރުމަށް ޓެލެކޮމް ޕްރޮވައިޑަރުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް، ފިޝިން އީމެއިލްތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކޮށްގެން، މާލީ ނިޒާމަށް އޮތް އިތުބާރު އަލުން އިއާދަކޮށް، ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ އެވެ.

މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކުރިއަރައި، ކުރިއަރަމުން ގެންދެވޭނީ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button