ޚަބަރުދުނިޔެ

ހިންދޫ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން މުސްލިމް ކޮއްކޮއެއް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޖާބިރު އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

މިފަހަކަށް އައިސް އިންޑިޔާގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފިކުރުތަކާއި ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން ހިނގަމުންދާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިފަދަ އެއް ހާދިސާއަކީ ގެރި ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖާބިރުގެ ކޮއްކޮ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ހިންދޫ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލުމެވެ.

ޖާބިރުގެ ކޮއްކޮއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި ޖާބިރު ކުރެއްވި އިހުތިޖާޖަކީ ބަޖްރަންގް ދާލް ފަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތައް މަނާކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިހުތިޖާޖަކީ މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި އިތުރުވަމުންދާ މާޔޫސްކަމާއި ރުޅިވެރިކަން ހާމަކޮށްދޭ ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖެކެވެ.

ހިންދޫ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަގާފަތުގައި މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ގެރި އެތެރެކުރުމަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާއިރު، ވިޖިލެންޓް ގްރޫޕްތަކުން ކަންކަން އަމިއްލަ އަތްމައްޗަށް ނަގައި، މި ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބަޖްރަންގް ދާލް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބެނާގެ ދަށުން ގިނަ ފަހަރަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މި ޖަމާއަތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ހަރުކަށި އަދި އަދުލު އިންސާފުން ބޭރުން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް، މީހުން މެރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށެވެ

ޖާބިރުގެ އިހުތިޖާޖަކީ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ދައްކުވައިދޭ އިހުތިޖާޖެކެވެ. މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަމާޒަކަށްވީ މުސްލިމުންނެވެ.

ޖާބިރުގެ މުސްލިމް ކޮއްކޮ މަރާލުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށާއި ނަފްރަތާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދަން ހިތްވަރުދޭ ޖަމާއަތްތައް މަނާކުރުމަށެވެ.

ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޖަމާއަތްތައް އުފެދުމުގެ މައްސަލަ އަކީ އިންޑިއާގައި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.

މިއީ އިންޑިއާގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި، މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި ޖަމާއަތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހެއެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button