ޚަބަރުސިޔާސީ

ޝާހިދު ތުޅާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ރައްޔިތުން ހުރަސް އެޅީ ”ކާޕެޓް ވަގަށް“ ގޮވަމުން!

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިއަދު ބ. ތުޅާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

މިނިސްޓަރު އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފައިގެން އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޯޓު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ދިމާލަށް އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ.

އެ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލޯންޗުން ފައިބައި ވަޑައިގެން ރަށަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުން ފުލުހުންގެ ގާޑުން ވެސް ތިއްބަވަން ޖެހުނެވެ. ފުލުހުން ތިއްބެވި ނަމަވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ޓޭޕްތަކާއި ބެރިކޭޑްތަކުން ވަށައިގެން ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި މިނިސްޓަރު ރޭވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މަޖުބޫރުވި އެވެ

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އުފެދިފައި މިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޯޓުގެ މައްސަލާގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ގައުމުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަޔާނެއް ނެރެފައި ނުވި ނަމަވެސް، މި ހާދިސާއިން ދޭހަވަނީ ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުންދާ ކަމެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު މިފަހަކަށް އައިސް އެކި ޖަމާއަތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button