ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަދި ބަލައިގެންފައި ވޭތޯ ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ޝިޔާޒް ވަނީ ފަނޑިޔާރުން ބޭއިންސާފުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ހުކުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދައުވާތަކަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި، ތަޢުލީމާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށްޓަވައިދެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމާއި ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ހުޅުވުމާއި ”ޔޫތު ސިޓީ“ މަޝްރޫއު ތައާރަފްކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ކަމަށް އާންމުން ދެކެ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ގައުމު ގޮސްފައިވާއިރު ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާ އަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކަށް ނަމޫނާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާނެ ނިންމުން އާންމުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ވަރަށް ގާތުން ބަލާނެ އެވެ. އިސްތިއުނާފު ބަލައިގެންފި ނަމަ އެ މައްސަލަ އަލުން ޝަރީއަތް ކޮށް، އާ ހުކުމަކާ ހަމައަށް އާދެވޭނެ އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button