ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރޭގެ މުޒާހަރާ ބަލަން ހުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާ ބަލަން ހުރި މީހަކު ސޯސަން މަގު ކައިރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިނުވާ މަންޒަރު ދުށް މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ކޮން ދައުވާއެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެކްޓިވިސްޓުންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ. ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިރު، އެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ކޮންމެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮންނަންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ.

ފުލުހުން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓަންޖެހެއެެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި މިފަދަ ކަންކަން ނުހިނގާނެ ހެން ސަރުކާރާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް އިހްތިރާމް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމއް ކަކަމުގައި އިދިކޮޅުން ދެކެ އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button