ޚަބަރު

އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބައެއް ބޭއިންސާފުން އުނިކުރަން އުޅޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މާލީ އޮޅުވާލުމާއި ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ސުވާލު އުފެދޭ އެޗްއާރު ޕްރެކްޓިސްތައް ހިމެނެ އެވެ. އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޯނަސް ލިބުނު ނަމަވެސް މި ފެބްރުއަރީ މަހު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެޗްއާރް ސޮފްޓްވެއާގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެ ބޯނަސްގެ އަދަދު ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ކަން އަންގާފަ އެވެ. ޑިސްކްލެމަރ އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުމުގެ ބާރު ކުންފުންޏަށް ދިނުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން މެމޯއެއް ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ބުނަނީ ނުހައްގުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ ސަރުކާރު ދަރަނިވެރިވެ، އެމްޕީއެލްގެ މާލީ މަސައްކަތްތައް އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޯނަސް ޖަމާކުރި ވަގުތަކީ އެ ބޯނަސް އަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ދިން ބޯނަސްއެއް ކަމަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޝައްކު އުފެދިފަ އެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެ ކުންފުނިން މެމޯ ފޮނުވުމުން މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވީ އެމްޕީއެލްގެ އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި މާލީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މިހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަނީ އެމްޕީއެލުން މީގެ ކުރިން ބޯނަސް އެއް ޖަމާކުރުމަށްފަހު އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދީ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭގެ ބައެއް އަނބުރާ ނެގުމުންނެވެ. އެމްޕީއެލް އާއި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް މުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އާއި ޒިންމާދާރުކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދެ އެވެ. އެމްޕީއެލްއަކީ ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކާއި ބަނދަރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި އެތަނުގެ މާލީ ހިންގުމުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުރުރާސްތާ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެއެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މާލީ އޮޅުވާލުމާއި، ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި، އެޗްއާރުއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދުރުރާސްތާ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގައި އެ ކުންފުނީގެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

 

One Comment

  1. މި ނޫހުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތެއް. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބޯނަސްގެ އަދަދު ކުޑަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ބުނެފައި ނެތް. އަޅުގަނޑުމީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ މުވައްޒަފެއް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button