ޚަބަރު

ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ތެރޭގައި މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ގޭންގު ހަމަލާއަކުން ފިލަން އުޅެނިކޮށް މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދުވާލު ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ތިއްބާ އަދި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ. ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް އެތެރައަށް އޭނާ ފިލަން ވަނުމުންނެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި މާރާމާރީގެ ކުށްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، މި ހާދިސާއަކީ މައްސަލަ ބޮޑުވަމުންދާ ކަމުގެ އެއް މިސާލެވެ. ހިތާމައަކީ ކުށުގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ދަމަހައްޓަން ފުލުހުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ، އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނުކުރެވޭކަމެވެ.

ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ތޮއްޖެހިފައިވާ އަދި ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ގިނަ މީހުން އެއްވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށް ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުން އެނގެނީ ކުށްވެރިން ހަރުކަށިވެ އާންމު ތަންތަނުގައި ހަރުކަށި ހަމަލާތައް ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމެވެ.

މި ހާދިސާއަކީ ވަކި ޖިންސަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އާންމުކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ހާދިސާއެކެވެ. އަދި މާލޭގައި ކުށްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ވެސް އެނގެއެވެ.

ކުށްކުރުން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އާންމު ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅެންދެން، ވަޅިން ހަމަލާދިނުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހިންގުން އިތުރވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދެންދެން މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button