ޚަބަރުސިޔާސީ

އިންޑިއާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި ވާހަކަތައް ހުއްޓަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދް

ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިން އިންޑިއާއާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި ވަހަކަތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ މެދު ދަައްކާ ވާހަކަތައް ހުނަނަން ޖެހޭނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިން އިންޑިއާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭކަމަށް އެމަނިކުފަނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިންގެ ކަރާމާތައް ބުރޫއަރާގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުންނާއި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަބަރުތައް ފަތުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދުނުމަށް ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ ސަރުކާރުގައި އެދިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button