ޚަބަރުސިޔާސީ

ބޭރު ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު ސަރުކާރަށް އޮތުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން: ޝިޔާމް

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު އޮތުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ޖާގަދޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް އެގައުމުގެ ހައިކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާކަމަށް ”ދިޔަރެސް“ ނޫހުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ހަބަރެއް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

”މި ލެވެލްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު ދިވެހި ސަރުކާރަށް އޮތުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް. މިއީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ޖާގަދޭ ކަމެއް ނޫން.“ ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button