ޚަބަރުސިޔާސީ

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާންއަށް ޝެއިހް ސައުދާންގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބާރަށުގައި އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އީސާ އަލައިހިއްސަލާމް ފަސްދާނު ލެއްވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އެމަނިކުފާނަށް ރައްދު ދެއްވާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގެ ރައްދުގައި ޝެއިހް ސައުދާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދޫއޮޅިގެން އެއްޗެއް ބުނެވުމާއި ސަރުކާރުން ކުރާ ލާދީނީ ކަންކަން ނުފެނުމާ ތަފާތު ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އީސާގެފާނު ފަސްދާނު ލެވިފައިވާކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ ޔަގީނުންވެސް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަގީދާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

”މިއީ ރައީސް ތާމީން ކޮންތާކުން ދަސްކުރެއްވި އަގީދާއެއް ބާ؟ މި ބޭފުޅާއަށް ބާރެއް ލިބިއްޖެނަމަ މި ގޮތަށް ދީނުގެ ކިތައް ކަންތައް ބަދަލު ކޮށްލައްވާނެބާ؟ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޓްވީޓަށް ރައްދުދެއްވާ ޝެއިހް ސައުދާން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދޫ އޮޅިގެން އެއްޗެއް ބުނެވުމާއި ސަރުކާރުންކުރާ ލާދީނީ ކަންކަން ނުފެނުމާ ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ނުކުރާ ވަރަށް މި ސަރުކާރުން ލާދީނީ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އީސާގެފާނު ފަސްދާނުލެވިފައުވާކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދި އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ވިދާޅުވެވުނު ކުށް ބަހެއް ކަމަށް ފަހުން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

8 Comments

  1. ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅަކަށް ފެންނަނީ ޢުމަރު ނަޞީރު އެކަނި………ދީނަށް ގައުމު ސީދާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޢުމަރު…….އެބޭފުޅާގެ އަރިހުގައި މީހުންމަދު…ބަދުރުގެ ދުވަހު މީހުން ގިނައީ ކާފަރުންގެ ކޮޅުގައި..ނަސްރު ލިބުނީ ދީނުގެ ކޮޅަށް….އިބުރަތް ލިބިގަނެ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އުމަރަށް ބައިއަތު ހިއްޕަވާ.

  2. މީހާކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ ލާދީނީ ކަމަކީ ނުވަތަ ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން ކުރާމެއް ނޫން ކަން ޝޭޚުންނަށް އޮޅުނީތޯ އެއްވެސް ބަޔަކު ކުށެއްކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ކުރާނަމަ އެކަން ތަހްގީގީ އިދާރާތަކުން ބަލައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ މަރުހަލާތަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލައި ނިންމަމުން އެދަނީ ޝަރުޢީ ބާރުން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button