ޚަބަރުސިޔާސީ

ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހާސިލެއް ނުވާނެ: އިމްރާން

އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ވާހަކަދެއްކުމަކުން ޙާސިލްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ކުރެއްވި ޓުވީޓް ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ވާހަކަދެއްކުމަކުން ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތެއްގެ މަދު މަސައްކަތުން ޙާސިލްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ”ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އެއް އަމާޒަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފޫހިކަމެއް ނުވަތަ ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރެވޭ ގިނަ ބުރަ މަސައްކަތުންކަމަށެވެ“

މިފަހަކަށް އައިސް ސަރުކާރު ކޯލިސަން ގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިން އަދި މަޖިލިސް މެންބަރުން އައްނަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން  އަށް އެކި ކަން ނުވާކަމަށާ ހަމައެކަނި އޮއްނަނީ އަންގައެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button