ޚަބަރުސިޔާސީ

އަދުރޭގެ ސުވާލެއް ދުންޔާއަށް: މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު އަނިޔާވެރި ވީމަތޯ؟

ހާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު އާދޭސް ކުރައްވައިގެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރު އަނިޔާވެެރިވީމަތޯ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) ދުންޔާ މައުމޫން އާއި ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް މިފަދަ ސުވާލެއް އުފެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެެރިވި ސަރުކާރެއް ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

‏އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އާދޭސް ކޮށްކޮށް ވެސް ޕީޕީއެމުން ބަލައި ނުގަތުމުން ގައުމުގެ ޣައްދާރުންނާ އެއްސަފަށް އަރާ ހުންނަވައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅު ބޭނުންކޮށްގެން މަޝްހޫރުވާން އުޅުއްވިޔަސް ދުންޔާއަޡަ އެކަމެއް ނުވާނެއެވެ.

ދުންޔާ ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްދު ދިނީ، އެކަމަނާ މިހާރު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރު ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމަކީ ޣައްދާރެއް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ދުންޔާ އަކީ އެމްއެންޕީގެ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ލީޑަރެވެ.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button