ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީނަށް ޣައްދާރަށް ގޮވުމުން ނާޒިމް ހޫނު ފެނަށް!

އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ރައްދު ދިނުމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަނާ އަރިސް ޕާޓީއެއް ކަމުގައިވާ އެމްއެންޕީގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސީމް އިބްރާހީމް އާއި ނާޒިމް މަޑުން ތިއްބަވައި، ގައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލުމުން އުމުރު ދުވަހު ޣައްދާރަށް ގޮވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ނާޒިމް ކުރެއްވީ ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަކީ އެންމެ ބޮޑު ޣައްދާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވުމާއެކު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަނީ އެބޭފުޅާއަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ”ޣައްދާރު“ މި ލަފުޒަކީ ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާ ލަފުޒެކެވެ. ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއްވަނީ މި ލިވާތު ޣައްދާރު ސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށް އަދި ނަގަހައްޓަންވެސް މަސައްކަތްކޮށް ޤައުމަށް ޣައްދާރުވެފައިކަން ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނާޒިމަށް ދެން ރައްދު ދެއްވީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަލު ދޮރޯށިން ކަންކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ގާނޫނު އަސާސީ ނަގަހައްޓައި ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

ސައީދު ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބޯ ލަންބަވާނެއެވެ. އަދި ވާހަކަފުޅުވެސް މަދުވާނެއެވެ.

”ގައުމު ތަރައްގީ ކުރީ ތާރީހު ނުދެކޭ ސްޕީޑުގަ. ދިވެހިންގެ ކަންކަމާ ބެހި، އުޅެންވާގޮތް ކިޔައިދޭން އަންނަ މީހުން ސައްޕުޖަހާ ބޭރު ކުރާނެ.“ ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަޑި ޖެހިގެން ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ވަޒީރުންވެސް ރައީސް ޔާމީން ބޭރުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައީދު ވަނީ ނާޒިމަށް ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ.

ނާޒިމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެންބެ) ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހޯއްދެވީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެވެ. އަދި މިއަދު އެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ބިމާއި، ޖައްވާއި، ފަޒާވެސް އެކަމަށް ހެކިދޭނެކަން ސެންބެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއުވެސް ވަނީ ނާޒިމަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ގާއިމްވެފަ ތިބުމަށް ނާޒިމް ތާއީދު ކުރެއްވި ކަމުގައެވެ.

”ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން މި ބިމުގައި ގާއިމްވެ ތިބުމަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ޣައްދާރުންގެ ސިފައެއް.“ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުން ނާޒިމް ވަކިކުރީ ވަލިއްޔުލް އަމުރަށް ޣައްދާރުވެގެންނެވެ.

ނާޒިމް ރައީސް ޔާމީނަށް ޣައްދާރަށް ގޮވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ވިއްކާލަން އދ ގެ ސޯފާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރެވިގެން އުޅުނު ހަނދުމަ ނެތުނީތޯ ނާޒިމާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

”ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނާޒިމް ކުރާނެ ދުވަހެއް ހަޔާތުގައިވެސް ނާންނާނެ. އެކަމާ އުޅޭނެކަމެއް ނެތް.“ ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އެކު ވިއްކުމުގައި ނާޒިމް އުޅުވުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައެވެ.

ނާޒިމްގެ މި ޓުވީޓަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އާންމުންވެސް ވަނީ ހޫނު ރައްދެއް ދީފައެވެ.

 

 

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button