ޚަބަރު

މެންބަރު ސެމްބެ ސަރުކާރަށް: އަޒާން އެއް ތިގޮތަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ

”ދިޔަރެސް“ ނޫހުގެ ކޯ ފައުންޑަރ އަހުމަދު އަޒާން އަކީ ހިތްވަރުގަދަ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް(ސެމްބެ) ސަރުކާރަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތުގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތަށް ހުއްދަނެތި އެކްސެސްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލު ކުރުމަށް މިއަދު އަޒާން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސެމްބެ ވިދާޅުވީ އަޒާން އަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ތިލަކޮށް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ގަދަ ބަދަވި ހިތްވަރުގަދަ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށެވެ.އަދި މިގޮތަށް އަޒާން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސެމްބެ ވަނީ ސަރުކާރަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑާޓާ ބޭސްގައިވާ އެތައް ބައެއްގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތުތައް ލީކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އައިޖީ އެމްއެޗާއި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށްފަހު އެކަމަކީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ އިހުމާލުން ހިނގިކަމެއް ކަމަށް ”ދިޔަރެސް“ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިިގެން ފުލުހުންގެ ތުހުމަތުތައް އަމާޒުވީ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރި ނޫސްވެރިޔާ އަޒާން އަށެވެ.

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އަޒާންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގު ފެށުމާއިއެކު ނޫސްވެރިންނާއި އެތައް އާންމު ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ސަރުކާރަށް ނުރުހުމުގެ ބަސްތައް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ.

 

 

3 Comments

  1. ތިބުނާ މީހަކު ނޫސްވެރިކަން މިނިވަންކަމާއެކު ހަމަ ކުރަންވީ.. ޔާމިނު ވެރިކަމުގަ ނޫސްވެރިންނައް އޮތް ބިރުވެރިކަން ފިލާގޮސްފިކަން އިނގޭނެ މި ނޫހުގެ ޙަބަރުތަކައް ބަލާލީމަ.. ނޫސްވެރިޔަކަސް ކުށެއް ކޮއްފިނަމަ، ނޫނީ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަބަލާ ފަރާތުން އެކަމާއި ސުވާލު ކުރުމައް ހާޒިރު ކުރުން އެއީ ނޫސްވެރިކަމާ ކޮންގުޅުމެއް އޮތް ކަމެއްތޯ.. މި ބޮންތި ނޫސް ނޫނީއްޔާ %100 ސިޔާސީ ނޫހެއް ނޯންނާނެ.. ދުނިޔެވީ ކަމެއް ރާއްޖޭގަ ހިނގާ ސިޔާސީ ކަމެއް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ހަބަރެއް ގެނެސްދޭ ބަޔެއްނޫންމީ.. ޔާމިނު 2023 ކިޔަންވީ މި ނޫހައް….

  2. ދިޔަރެސް” ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިިގެން ފުލުހުންގެ ތުހުމަތުތައް އަމާޒުވީ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރި ނޫސްވެރިޔާ އަޒާން އަށެވެ.

    މިކަމާއި ގުޅިގެން
    Aanmun dhanee ufaa faalhukuramun

  3. ސެންބެ ރައީސްޔާމީން ކަހަލަ ބެއިފުޅަކު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ނަމަސެންބޭވެސް ހުއްޓުވީސް އަދިއަޒާނު ވެސް ެެ
    ހުއްޓުވާކަށް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button