ޚަބަރު

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ހަމަ ކާނަލް ބާ؟

މިދުވަސްވަރަކީ މީސްމީޑއާގައި ސަރުކާރާއި، ސިޔާސީ އެތައް ބޭފުޅުން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބައެއް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާތަނާއި، ގުރޫޕު ހަދައިގެން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާތަން ފެންނަ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އާންމު ވަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

އެގޮތުން މި ވީޑިއޯ ސިލްސިލާގެ އައު ދެވީޑިއޯއެއް މިއަދު އާންމުވެފައިވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެވީޑިއޯގައި ފެންނަ މީހާއަކީ ކުރީގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހަންމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެކޮޓަރިއަށް ކާނަލް ވެދެވަޑައިގެން ތަން ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކާނަލް ވަނީ މީގެކުރިން “ބޮންތި” އަށް ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވާފައެވެ. އެބަސްދީގަތުމުގައި ކާނަލް ވިދާޅުވީ، އެފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ އެބޭފުޅާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮޓަރިއަށް ވަނީ އެތަން ބަލާލުމަށް އެދުމުން ކަމަށާއި، އެއްވެސް މުޑުދާރު އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު ނުކުމެގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާގެ ބަރަހަނާ އެއްވެސް ވީޑިއޯއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ލީކުވެފައިވާ ވީޑިއޯ ތަކުގައިވެސް ފެންނަނީ ކާނަލް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯގައި ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އެތައް ކަންކަމެއް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ލީކުވެފައިވަނީ ދެވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ވާއިރު، ދެވީޑިއޯއިންވެސް ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަވެއެވެ. ފުރަތަމަ އާންމުވި ފޮޓޯތަކާއި ހިސާބުން “ބޮންތި” އިން ދިޔައީ އެފޮޓޯގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް ތަހުގީގެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިއަދާހަމައަށް މިތަހުގީގުގެ ތެެެރެއިން، މިއަދު އާންމުވި ވީޑިއޯގެ އިތުރުން، މިފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯ އާއި ގުޅޭ ހައިރާންކުރުވަނިވި އެތައް ކަމެއް ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މި ވީޑިއޯތަކުން ހަގީގަތުގައިވެސް ފެންނަނީ ކާނަލް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މިއީ އެބޭފުޅާގެ އަގު ވައްޓާލަން ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލަކީ މުޅި ވީޑިއޯ ލީކު ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ……

9 Comments

  1. ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތައް ގިނަ. 49 މީހުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ކާނަލް ގެ ޕޮޓޯ ތައް ލީކިކުރާ ސަބަބު. ނިވާލި ބޮތްކެއް އަނެއްކާ ދިއްލޭގޮތް. ފޮޓޯގެ ކުލައަށް އަދި އެނހޭންސްމަންޓަށް އަންނަ ބަދަލު

  2. އަސްލު އަޅުގަނޑު އަޑުހެހިގޮތުގައި ތިކަމުގައި އަދި ތިޔަ ވީޑިއޯއަށްވިރެ ދުރަށް ހުރި ކަންކަން އެބަހުރި. ކާނަލް އަކީ ތިޔަ ސްކޭމްގެ ވިކްޓިމެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ

  3. އެއްއިރެއްގައި ވެސް ކާނަލް އެއީ އޭނާ ނޫނެކޭ ނުބުނޭ. ބުނާނީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ ކާނަލް ނުބުނާ ވާހަކަ އާއި އެވާހަކަ ނުބުނެވިގެން އުޅޭ ސަބަބު އެނގެން ބޭނުން.

  4. މި ޒަމާނާ ކީ ވަރަށް ވަލު ވިސްނުމާއި ބުލެކްމެއިލްކުރާ ކުރުންފަދަ ކަންކަން އަންނަ ޒަމާނެއް. އަސްލު އެނގޭނީ ތަހުޤީގުކޮށް ނިމުނީމަ

  5. ބޮންތި ނިއުސް އަށް ސުވާލެއް މިހާތަނަށް ލީކް ވީ އެހެން ވީޑިއޯ ތަކުގައި ތިހެން އިންޑިޕެންޑެންޓް ތަހުގީގެއް ނުކުރަނީ ކީއްވެ ބާ! 😂😂😂😂

  6. ގައުމުގައި ތިބި ގަދަރުވެރި އާއިލާ ތައް ބަދުނާމު ކުރުމަށް އަލަންގިރި ތިޔަ ހިންގި ކަންކަމަށް އެސޮރަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭ…..އެޢާއިލާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން ތިޔަކަހަލަ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ނުކުރާނެ.އަލަންގިރި ރަށަށް ފޮނުވާލާ.އެއީ ފަގީރު ސޮރެއް.އެސޮރަށް ހުޅުމާލެއިން ފުލެއްޓެއް ނުގަނެވި ހުއްޓާ ތިޔަކަމެއް ތިލައްވާލީ.

  7. ކާނަލްއަކީ އޭގެ މީހެއް.ކުރިން ވެސް ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ގޮތެއް ހަދައިގެން ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގި.މީނާގެ ވަކީލަކީ ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button