ޚަބަރުސިޔާސީ

2023 ގައި ރައީސް ސޯލިހާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަންދަތި: ޙަސަން ލަޠީފް

ކުރިއަށްއޮތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ދަތި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ދެ ފެކްޝަން ހެދިފައިވާ އިރު ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބައެއް ވަޒީރުން ދަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުމަށް އެދި ކެމްޕޭނު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޙަސަން ލަޠީފަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ދޫކޮށްލެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރައްވަމުން ޙަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅުން ޙަސަން ދޫކޮށްނުލެއްވުނަސް 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަތިކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހުއަށް އެ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވޭކަން ނެތްކަމަށް ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީއަށްއެންމެ ފައިދާހުރިގޮތް ނޫންކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button