ޚަބަރު

ފުލުހުންނަށް އޮޅިގެން ޒުވާނެއްގެ ސައިކަލު ނައްތާލައިފި

ޒުވާނެއްގެ ސައިކަލު ހުޅުމާލެ އިން ޓޯ ކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންނަށް އޮޅިގެން ނައްތާލެވިއްޖެއެވެ.

މުހައްމަދު ޒިޔާން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ސައިކަލު ޓޯ ކުރުމާގުޅިގެން އެމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ސައިކަލު ނެރުމަށް ޓޯ ޔާޑަށް ދިޔަ ކަމުގައެވެ.

ޓޯ ކުރިތާ މަހެއް ކުރިން މުޅިން އަލަށް ގަނެފައިވާ އެ ސައިކަލު ފުލުހުންނަށް އޮޅިގެން ނައްތާލިކަން އެނގުމުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޒިޔާނަށް ފުލުހުން އެންގި ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

”މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ސައިކަލު މައްސަލައަށް އިންސާފެއް ނުލިބުނު. ފުލުހުންގެ ބަސްމަގު ހުންނަނީވެސް ހަޑިގޮތަކަށް.“ ޒިޔާން ބުންޏެވެ.

ޒިޔާންގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕޮއްތުގެ ނަމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޓުވީޓު ކޮށްފައިވާ ޒުވާނަކު ބުނީ އެ އަހަރުގެ ޖަނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ޓޯ ކުރި ސައިކަލެއްގެ ނަންބަރު ބޯޑު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ސައިކަލު މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އަގުބޮޑު މުދާ ޓޯކޮށްގެން ފުލުހުން ވިޔަފާރި ކުރަނީތޯ އޭނާ ވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އާއި ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ސީޕީ ހަމީދު އާއި ފުލުހުންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ޓެގުކޮށް އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދީ ފުލުހުން އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button