ޚަބަރުސިޔާސީ

ގުރޫޕު ހަދައިގެން އަނދުން ހުސެއިން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ފޮޓޯއެއް އާންމު ވެއްޖެ

ގުރޫޕު ހަދައިގެން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

ލީކުވެފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަގޮތުގައި ބަރަހަނާ ހާލުގައި އެނދުގައި އޮތް އަނދުން ހުސެއިންގެ ގައިމަތީ އަންހެނަކު އޮންނައިރު، އިތުރު ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މަގަތުގައި އޮވެއެވެ.

އެކަމަކު އެ އަންހެން މީހާ އަކީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި ފިރިހެން މީހާއަކީ ސީދާ ކާކުކަން ޔަގީންކަމާއެކު ނޭނގުނަސް ބެލެވޭގޮތުގައި އެއީވެސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ.

އަނދުން ހުސެއިން ބަރަހަނާ ހާލު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ފޮޓޯ އާންމުވިއިރު، މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް މިއަދުވަނީ ލީކުވެފައެވެ. ނާޒިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ނަމަވެސް އޭނާ އާއި ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައިގެން ކަމެއް ނުވަތަ އޭނާ ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ކަމެއް ފުލުހުން ބުނެއެއް ނުދެއެވެ.

އަނދުން ހުސެއިންގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

2 Comments

  1. Thi nuvaane evves kamaka e ee islaam dheenu ga hadhu kanda elhifa oiy kushe veema ekahala. Kana thakaa mi sarukaaru alh eh nu laane bunaane thoche dhe meehun ruhu muga kureema OK vaane ye Yoga huttu vee ma adhabu libey nee mi qaumuga high nee mi haaru India ge hukum ziney kurun , ras burn, eh jinsun gulhun hingun Ok ekamaku India high commission in hingi kamaka huras elhee ma annaane varah bodu adhabu

  2. ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އިންޑިއާގައި ހެދި ގޮތަށް އެއީ ކުށެއް ނޫންކަމަށް އާންމުރަން. މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރިމް ކޯޓުން މި ސަރުކާރު އަޒުލުކުރާން އެބަޖެހޭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button